favIcon فیلم های دبستان پسرانه حنان
مجتمع پسران : ابتدایی 88959223 متوسطه 88959292  مجتمع دختران : 66578134

فیلم های دبستان پسرانه حنان


در این ویدئو بررسی اجمالی بر رو مودل خواهیم داشت و نحوه ساخت درس ها توسط مشاورین ویا دبیران را در مودل فرا میگیریم.
در این آموزش یاد میگیریم که چگونه به عنوان دانش آموز تکالیف خود را در مودل بارگزاری نماییم.
googleanaletics