مجتمع پسران : ابتدایی 88959223 متوسطه 88959292  مجتمع دختران : 66578134

٢٠ مهر روز لسان الغيب

٢٠ مهر روز لسان الغيب
خلاصه

هرگز نميرد آن که دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جريده عالم دوام ما ٢٠ مهر روز لسان الغيب،حافظ شيرازي گرامي باد. دانش آموزان عزیز و اشعار حافظ شیرازی

23 7 98

هرگز نميرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جريده عالم دوام ما

٢٠ مهر روز لسان الغيب،حافظ شيرازي گرامي باد.

دانش آموزان عزیز و اشعار حافظ شیرازی

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)