مجتمع پسران : ابتدایی 88959223 متوسطه 88959292  مجتمع دختران : 66578134

روز های آلوده و دبستان حنان

روز های آلوده و دبستان حنان
خلاصه

حنان در زوهای دودآلود شهر هم نفس می کشد!

4 10 98

حنان در روز های دود آلودشهر هم نفس می کشد !

آموزگاران دلسوز و کادر زحمتکش دبستان حنان در تمام این روز های بد آب و هوا با حضور در کلاس های بچه ها بسته های آموزشی خود را ارائه و با بچه های خود حتی در این شرایط خاص به گفتگو پرداختند.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)