مجتمع پسران : ابتدایی 88959223 متوسطه 88959292  مجتمع دختران : 66578134

بازدید از کارخانه تلاونگ

بازدید از کارخانه تلاونگ
خلاصه

بازدید از شرکت تلاونگ

23 9 98

بازدید دانش آموزان دبستان پسرانه ممتاز حنان از کارخانه تلاونگدیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)