مجتمع پسران : ابتدایی 88959223 متوسطه 88959292  مجتمع دختران : 66578134

جلسه انجمن اولیاء و مربیان

جلسه انجمن اولیاء و مربیان
خلاصه

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان پسرانه ممتاز حنان در تاریخ ۱۸ آبان ۹۸

24 9 98

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان پسرانه ممتاز حنان در تاریخ ۱۸ آبان ۹۸

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)