مجتمع پسران : ابتدایی 88959223 متوسطه 88959292  مجتمع دختران : 66578134

لیگ فوتبال پسرانه حنان

لیگ فوتبال پسرانه حنان
خلاصه

مسابقات فوتبال مدارس دوستی و گفت و گو حنان ، لیگ فوتبال متوسطه یک و دو پسران

1 7 98

مسابقات فوتبال مدارس دوستی و گفت و گو حنان


* لیگ فوتبال حنان
* از هر کلاس یک تیم
* دو لیگ مجزا ( متوسطه یک - متوسطه دو )

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)