مجتمع پسران : ابتدایی 88959223 متوسطه 88959292  مجتمع دختران : 66578134

دومین جلسه مجتمع پسران با مدیریت

دومین جلسه مجتمع پسران با مدیریت
خلاصه

دومین جلسه مجتمع پسران با مدیریت برگزار شد.

3 10 98

دومین جلسه مجتمع پسران با مدیریت در تاریخ 98/10/3 برگزار شد.دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)