مجتمع پسران : ابتدایی 88959223 متوسطه 88959292  مجتمع دختران : 66578134

سالروز جهانی عاری از خشونت و دوستی با حیوانات

سالروز جهانی عاری از خشونت و دوستی با حیوانات
خلاصه

به بهانه سالروز جهانی عاری از خشونت و دوستی با حیوانات ، حضور دامپزشک و حیوانات خانگی تعدادی از دانش آموزان در کلاس های دوم و چهارم.

23 9 98

به بهانه سالروز جهانی عاری از خشونت و دوستی با حیوانات ، حضور دامپزشک و حیوانات خانگی تعدادی از دانش آموزان در کلاس های دوم و چهارم.دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)