مجتمع پسران : ابتدایی 88959223 متوسطه 88959292  مجتمع دختران : 66578134

صبحانه گروهی دبستان

صبحانه گروهی دبستان
خلاصه

صبحانه گروهی در تمام پایه های دبستان پسرانه هر ماه اجرا می شود.

23 9 98

اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد.جمع صمیمی پایه ی دبستان پسرانه حنان به بهانه صبحانه در مدرسه☺دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)