مجتمع پسران : ابتدایی 88959223 متوسطه 88959292  مجتمع دختران : 66578134

نیروی انتظامی در دبستان پسرانه

نیروی انتظامی در دبستان پسرانه
خلاصه

به همت معاون محترم فرهنگی، نیروی محترم انتظامی در دبستان حنان حضور یافته و به پرسش و پاسخ با دانش آموزان پرداختند.

18 9 98

به همت معاون محترم فرهنگی،  نیروی محترم انتظامی در دبستان حنان حضور یافته و به پرسش و پاسخ با دانش آموزان پرداختند.دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)