مجتمع پسران : ابتدایی 88959223 متوسطه 88959292  مجتمع دختران : 66578134

آزمون های نیمسال اول 99-1398

آزمون های نیمسال اول 99-1398
خلاصه

نیمسال اول 99-1398 واحد پسران (متوسطه یک و دو)

17 10 98

واحد پسران ( متوسطه یک و دو )
برای دریافت آزمون مورد نظر کلیک نمایید.

متوسطه یک

پایه درس سوال پاسخنامه
هفتم مطالعات اجتماعی دریافت دریافت
هشتم مطالعات اجتماعی دریافت دریافت
نهم مطالعات اجتماعی دریافت دریافت
هفتم املاء دریافت دریافت
هشتم املاء دریافت دریافت
نهم املاء دریافت دریافت
هفتم انشاء دریافت دریافت
هشتم انشاء دریافت دریافت
نهم انشاء دریافت دریافت
هفتم عربی دریافت دریافت
هشتم عربی دریافت دریافت
نهم عربی دریافت دریافت
هفتم فارسی دریافت دریافت
هشتم فارسی دریافت دریافت
نهم فارسی دریافت دریافت
هفتم زبان انگلیسی دریافت دریافت
هشتم زبان انگلیسی دریافت دریافت
نهم زبان انگلیسی دریافت دریافت
هفتم قرآن دریافت دریافت
هشتم قرآن دریافت دریافت
نهم قرآن دریافت دریافت
هفتم دینی دریافت دریافت
هشتم دینی دریافت دریافت
نهم دینی دریافت دریافت
هفتم فیزیک دریافت دریافت
هشتم فیزیک دریافت دریافت
نهم فیزیک دریافت دریافت
هفتم شیمی دریافت دریافت
هشتم شیمی دریافت دریافت
نهم شیمی دریافت دریافت
هفتم زیست دریافت دریافت
هشتم زیست دریافت دریافت
نهم زیست دریافت دریافت
هفتم ریاضی دریافت دریافت
هشتم ریاضی دریافت دریافت
نهم ریاضی دریافت دریافت

متوسطه دو

پایه درس سوال پاسخنامه
دهم ریاضی هندسه دریافت دریافت
دهم تجربی زیست دریافت دریافت
یازدهم ریاضی هندسه دریافت دریافت
یازدهم تجربی زیست دریافت دریافت
دهم ریاضی و تجربی نگارش دریافت دریافت
یازدهم ریاضی و تجربی نگارش دریافت دریافت
دهم ریاضی و تجربی عربی دریافت دریافت
یازدهم ریاضی و تجربی عربی دریافت دریافت
دهم ریاضی و تجربی فارسی دریافت دریافت
یازدهم ریاضی و تجربی فارسی دریافت دریافت
دهم ریاضی و تجربی ریاضی دریافت دریافت
یازدهم ریاضی حسابان دریافت دریافت
یازدهم تجربی ریاضی دریافت دریافت
دهم ریاضی و تجربی جغرافیا دریافت دریافت
یازدهم ریاضی و تجربی تاریخ دریافت دریافت
دهم ریاضی و تجربی فیزیک دریافت دریافت
یازدهم ریاضی و تجربی فیزیک دریافت دریافت
دهم ریاضی و تجربی شیمی دریافت دریافت
یازدهم ریاضی و تجربی شیمی دریافت دریافت
دهم ریاضی و تجربی دفاعی دریافت دریافت
یازدهم ریاضی و تجربی زمین دریافت دریافت
دهم ریاضی و تجربی سواد رسانه دریافت دریافت
یازدهم ریاضی و تجربی محیط زیست دریافت دریافت
دهم ریاضی و تجربی دینی دریافت دریافت
یازدهم ریاضی و تجربی دینی دریافت دریافت
دهم ریاضی و تجربی زبان دریافت دریافت
یازدهم ریاضی و تجربی زبان دریافت دریافت

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)